Általános Szerződési Feltételek a Poho.hu eszköz használatára vonatkozóan, érvényben 2020.4.8-tól

Bevezető rendelkezések

A szolgáltató::

 • Page Builder s.r.o.
 • Adószám: : 10696997
 • Közösségi adószám:: CZ10696997
 • Székhely:: Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Prága, Csehország
 • E-mail: info@pobo.hu

(a továbbiakban: "Szolgáltató")

A fogalmak meghatározása

 1. E-mail: nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton keresztül küldött szöveges üzenet, amely a hálózaton vagy egy végberendezésen tárolható, amíg a címzett le nem hívja.
 2. Online eszköz: webes felület a www.pobo.hu címen
 3. Szolgáltatások : az online eszközhöz való hozzáférés, valamint az online eszköz funkcióinak és szolgáltatásainak használata.
 4. Szolgáltató: online eszközt működtet, amely a www.pobo.hu címen érhető el.
 5. Felhasználó: minden olyan jogi vagy természetes személy, aki Szolgáltatási szerződést kötött vagy kíván kötni a Szolgáltatóval. Felhasználónak minősül minden olyan személy is, aki a Felhasználótól hozzáférést kap a Felhasználó fiókjához.
 6. Felhasználói fiók: az online eszköz azon része, amelyhez csak egy adott felhasználó és szolgáltató fér hozzá.
 7. Regisztráció: a Felhasználó önkéntes adatok megadása a Szolgáltató számára.
 8. Szolgáltatások használati díja: a szolgáltatások díja a www.pobo.hu weboldalon található árlistában szerepel.

A feltételek alapvető jellemzői

 1. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit határozzák meg, amelyek a szolgáltatások, az online eszközökhöz való hozzáférés és egyebek nyújtásához kapcsolódnak.
 2. Ezek a feltételek a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött minden szerződés szerves részét képezik.
 3. Az Általános Szerződési Feltételek cseh nyelven készültek, és az esetleges vitás kérdések cseh nyelven rendezendőek.
 4. Minden levelezés elektronikus formában, a Felhasználó felhasználói fiókjában szereplő e-mail címre és a Szolgáltató e-mail címére történik: info@pobo.hu.

A szerződés megkötése

 1. A Felhasználó regisztrációja a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés megkötését eredményezi.
 2. A www.pobo.hu oldalon történő regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy ismeri az online eszköz funkcióit.
 3. A felhasználó köteles az adatokat a valóságnak megfelelően kitölteni, és az adatok változása esetén rendszeresen frissíteni. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó fenti kötelezettségének megszegése miatt keletkezett károkért.
 4. A regisztráció befejezését követően a Szolgáltató létrehoz egy felhasználói fiókot a Felhasználó számára. A Szolgáltató elküldi a Felhasználónak az Online eszköz bejelentkezési adatait a Felhasználó e-mail címére.
 5. A felhasználó egy felhasználói e-mail címmel és jelszóval jelentkezik be, amelyet igyekszik megvédeni a visszaélésektől, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy más személy megszerezze a bejelentkezési adatait. A Szolgáltató nem felelős a hozzáférési adatokkal való visszaélésért vagy azok elvesztéséért.
 6. A felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során kitölti a számlázási adatokat az online eszköz Fizetések és díjszabás rovatában.
 7. A szolgáltatás kifizetése a Szolgáltató által kiállított számla alapján történik, és nem visszatérítendő.
 8. A szolgáltatás kifizetése a Szolgáltató által kiállított számla alapján történik, és nem visszatérítendő.
 9. Ha a Felhasználó a www.pobo.hu weboldalon található árlista szerinti kereskedelmi díjat az esedékességtől számított 10 napon belül nem fizeti meg, a Szolgáltató elállhat a kereskedelmi szerződéstől.
 10. Amennyiben a Felhasználó a díjfizetéssel késedelembe esik, a Szolgáltatónak jogában áll megszüntetni a Felhasználónak a Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtást.
 11. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Szolgáltatónak fizetni köteles bármely összeg késedelmes megfizetése esetén a nem fogyasztónak minősülő Felhasználó vállalja, hogy a késedelem minden egyes napjára a késedelmi kamat 5%-ának megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak.

Reklamációk és a szerződéstől való elállás

 1. Szolgáltatási panasz esetén a Felhasználónak a info@pobo.hu címre kell írnia egy e-mailt. A Szolgáltató a panaszt indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a panasz Felhasználó általi kézhezvételétől számított 30 napon belül rendezi, hacsak másként nem állapodtak meg. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó igényét kielégíteni, ha bebizonyosodik, hogy a Felhasználó a szolgáltatás hibájáról az átvétel előtt tudott, vagy azt maga okozta.
 2. A regisztrációt követő 5 napon belül a Felhasználó kérheti a teljes összeg visszatérítését és a Szerződéstől való bármilyen okból történő elállást a Szolgáltató info@pobo.hu e-mail címére küldött elállási kérelemmel.

A szolgáltatás igénybevétele

 1. Szolgáltatási panasz esetén a Felhasználónak a info@pobo.hu címre kell írnia egy e-mailt. A Szolgáltató a panaszt indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a panasz Felhasználó általi kézhezvételétől számított 30 napon belül rendezi, hacsak másként nem állapodtak meg. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó igényét kielégíteni, ha bebizonyosodik, hogy a Felhasználó a szolgáltatás hibájáról az átvétel előtt tudott, vagy azt maga okozta.
 2. A Felhasználó elfogadja, hogy az olyan üzemeltetési szolgáltatásokat, mint a tárhely, a programozás, az adatmentés, a Szolgáltató harmadik felek útján is biztosítja.
 3. A Felhasználó köteles továbbá biztosítani, hogy azok a Felhasználók, akiknek hozzáférést biztosít az online eszközhöz, betartsák az Általános Szerződési Feltételeket.
 4. A Felhasználó vállalja, hogy a bizalmas információkat bizalmasan kezeli.
 5. A Felhasználó nem jogosult az online eszközt és annak tartalmát az Általános Szerződési Feltételek által megengedettől eltérő módon kezelni. A Felhasználó nem terjeszthet a Szolgáltatóra nézve káros információkat.
 6. A Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatja a Szolgáltató nevét, logóját, domainneveit vagy a Szolgáltató egyéb megjelöléseit.
 7. Amennyiben a Felhasználó megszegi az Általános Szerződési Feltételeket, a Szolgáltató megakadályozhatja, hogy a Felhasználó hozzáférjen az online eszközhöz, és törölheti az összes tárolt adatát anélkül, hogy a Felhasználónak bármilyen pénzügyi vagy egyéb kártérítést fizetne.
 8. Az Online eszköz, a weboldal és a marketinganyagok minden tartalma (szövegek, képek, grafikák, fotók, logók és egyéb) a Szolgáltató szerzői joga alá tartozik, és más harmadik felek jogai is védelmet élvezhetnek.
 9. A Felhasználó nem jogosult az online eszközt és annak tartalmát az Általános Szerződési Feltételek által megengedettől eltérő módon kezelni. A Felhasználó nem terjeszthet a Szolgáltatóra nézve káros információkat.
 10. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online eszköz tartalmazhat a Szolgáltató vagy harmadik felek reklámüzeneteit.

Szolgáltatás nyújtása

 1. A Szolgáltató vállalja, hogy az Online Eszközt a Szerződés időtartama alatt a www.poho.hu oldalon található érvényes árlista szerinti fizetős szolgáltatások keretében bocsátja a Felhasználó rendelkezésére.
 2. A Szolgáltató vállalja, hogy a bizalmas információkat bizalmasan kezeli.
 3. A Szolgáltatónak jogában áll megváltoztatni a feltételeket és a Jutalom értékét, erről tájékoztatnia kell a Felhasználót.
 4. A Szolgáltató a Felhasználó kereskedelmi nevét és nevét marketing célokra használhatja.
 5. A Szolgáltató technikai támogatást nyújt a Felhasználónak e-mail formájában. Nem garantálja a támogatás nyújtásának minimális idejét.
 6. Felhasználói adatok - Az adatátvitel titkosítással védett (https), a tárolt felhasználói adatok (név, e-mail, számlázási adatok) titkosítva vannak, és 1 napos biztonsági mentés történik.
 7. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást korlátozni vagy teljesen átütemezni a szerver tervezett leállása miatt. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Online eszköz vagy más részei az Online eszköz karbantartása és fejlesztése miatt nem állnak rendelkezésre. A Felhasználó nem jogosult semmilyen pénzügyi vagy nem pénzügyi kompenzációra az ilyen leállásokért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az e bekezdésben említett tényekből eredő esetleges károkért.
 8. A Szolgáltató nem köteles az Online Eszköz bármely részét javítani, megváltoztatni vagy más módon helyettesíteni, illetve a fejlesztést folytatni vagy új verziót bevezetni.

A felelősség kizárása

 1. A Felhasználó teljes mértékben felelős az online eszköz használatára vonatkozó döntéséért, valamint az online eszköz és különösen az abban foglalt információk használatáért. A Felhasználó nem jogosult pénzügyi vagy nem pénzügyi kártérítésre az ezen információk használata által okozott sérülések/károk/veszteségek esetén, sem saját maga, sem harmadik fél számára.
 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel az online eszközben található információk pontosságáért.
 3. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az online eszközt a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően üzemeltesse és a Felhasználók rendelkezésére bocsássa.

Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti minden megállapodásra a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Amennyiben az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.
 2. A Szolgáltatót a Felhasználóval szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek.
 3. A Szolgáltató módosíthatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
 4. A Szolgáltató vállalja, hogy a www.poho.hu weboldalon elérhető általános szerződési feltételek változása esetén e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.
 5. A Felhasználó vállalja a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése szerinti körülmények megváltozásának kockázatát.
 6. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása írásban történik.
 7. A Szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, a Szolgáltató elektronikus formában tárolj, és harmadik fél számára nem hozzáférhető.
 8. A Felhasználó és az Üzemeltető vállalja, hogy minden vitás kérdést elsősorban mindig békés úton rendezi.

Adatvédelmi szabályzat: poho.hu

Prága 2020.4.8