Adatvédelmi szabályzat - Poho.hu érvényes 4.4.2020-tól

Bevezető rendelkezések

Az Üzemeltető, mint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") 4. cikkének (7) bekezdése szerinti személyes adatkezelő:

 • Page Builder s.r.o.
 • Adószá:: 10696997
 • Közösségi adószám:: CZ10696997
 • Székhely:: Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha
 • E-mail: info@poho.hu

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön adott meg az adatkezelőnek, vagy olyan személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az Ön regisztrációja alapján szerzett meg.
 2. Az adatkezelő az Ön azonosító, kapcsolattartási és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli.

A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka és célja

 • A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka a következő:
  1. az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján,
  2. az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen marketing szolgáltatása (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevél küldése) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján
  3. az Ön hozzájárulása a közvetlen marketing szogáltatásához (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevél küldése) céljából történő adatkezeléshez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, összefüggésben a 480/2004 sz. törvény 7. § (2) bekezdésével, bizonyos információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele megrendelés vagy regisztráció hiányában.
 • A személyes adatok feldolgozásának célja:
  1. az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek feldolgozása, az Ön regisztrációja, szolgáltatásai, valamint a jogok és kötelezettségek gyakorlása; a regisztráció során olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy annak az ügyintéző általi teljesítése,
  2. kereskedelmi közlemények küldése és egyéb marketingtevékenységek.
 • Az adatkezelő részéről nem történik/történik a GDPR 22. cikke szerinti automatikus egyedi döntéshozatal. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

Adatmegőrzési idő

 • Az adatkezelő a személyes adatokat
  1. az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig őrzi meg (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).
  2. 2. a személyes adatok marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 10 évig, ha a személyes adatok kezelése hozzájárulás alapján történik.
 • A megőrzési időszak lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

A személyes adatok (továbbításának) címzettjei

 • A személyes adatok címzettjei a következők:
  1. a szolgáltatásnyújtásban és a szerződés szerinti kifizetések teljesítésében részt vevő személyek
  2. a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások és a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások kezelői (Shoptet),
  3. marketingszolgáltatásokat nyújtó személyek.
 • Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba (nem uniós ország) vagy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban az e-mail-szolgáltatók és a felhőszolgáltatók.

Jogok

 • A GDPR feltételei szerint Ön a következőkkel rendelkezik
  1. a személyes adatokhoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikkével összhangban,
  2. a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján, illetve a feldolgozás korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján,
  3. a GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog és a GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog,
  4. a személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke alapján,
  5. az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az adatkezelőnek a jelen feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére küldött levélben,
 • Ön jogosult arra is, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy megsértették az adatvédelemhez való jogát.

GDPR feltételei alapján joga van:

  1. személyes adatok megtekintéséhez (15. cikk szerint),
  2. zemélyes adatok módosításához (16. cikk), feldolgozásuk esetleges korlátozásához (18. cikk),
  3. tiltakozáshoz (21. cikk) és adathordozhatósághoz (20. cikk),
  4. személyes adatok törléséhez (17. cikk),
  5. az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásához írásban vagy elektronikus úton az adatkezelőnek a jelen Általános Szerződési Feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére küldött levélben
 • Továbbá joga van panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.

Személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok védelme érdekében.
 2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztosítására
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz

Záró rendelkezések

 • A www.poho.hu oldalon történő regisztrációval megerősíti, hogy összeismerkedett és teljes egészében elfogadja az adatvédelmi szabályzatot
 • regisztrációval vagy űrlap beküldésével megerősíti, hogy összeismerkedett és teljes egészében elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.
 • Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy az online űrlapon keresztül bejelöli a beleegyező négyzetet. A beleegyező nyilatkozat kipipálásával Ön megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
 • A https://alkalmazasok.shoptet.hu címen található adatkezelőtől való szolgáltatás megrendelésével megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
 • A https://alkalmazasok.shoptet.hu címen található adatkezelőtől való szolgáltatás megrendelésével megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
 • Az adatkezelőnek jogában áll a jelen Feltételek módosításához. Az Adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és az Adatvédelmi szabályzat új változatát elküldi az Ön által megadott e-mail címre is.

Ezen feltételek 2020.4.4-én lépnek hatályba.