Általános Szerződési Feltételek a Pobo.hu használatára vonatkozóan Prágában 2021.4.8-án

Bevezető rendelkezések

A Szolgáltató:

 • Page Builder s.r.o.
 • ID: 10696997
 • VAT ID: CZ10696997
 • Bejegyzett székhely: Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha
 • E-mail: info@pobo.hu

(a továbbiakban: „Szolgáltató“)

A fogalmak meghatározása

 1. E-mail: nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton keresztül küldött szöveges üzenet, amely a hálózaton vagy egy végberendezésen tárolható, amíg a címzett le nem hívja.
 2. Online eszköz: webes felület a www.pobo.hu címen
 3. Online eszköz: Az online eszközhöz való hozzáférés, valamint az online eszköz funkcióinak és szolgáltatásainak használata.
 4. Szolgáltató: működteti az online eszközt, amely a www.pobo.hu címen érhető el.
 5. Felhasználó: minden olyan jogi vagy természetes személy, aki Szolgáltatási szerződést kötött vagy kíván kötni a Szolgáltatóval. Felhasználónak minősül továbbá bármely más személy, aki a Felhasználótól hozzáférést kap a Felhasználó felhasználói fiókjához.
 6. Felhasználói fiók: az online eszköz azon része, amelyhez csak egy adott Felhasználó és a Szolgáltató fér hozzá.
 7. Regisztráció: a Felhasználó önkéntes adatszolgáltatása a Szolgáltatónak.
 8. A Szolgáltatások díja: A Szolgáltatások díja a www.pobo.hu weboldalon található árlistában van meghatározva.

A feltételek alapvető jellemzői

 1. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit szabályozzák a szolgáltatások nyújtása, az online eszközhöz való hozzáférés és egyéb szolgáltatások nyújtása, valamint az egyéb kölcsönös jogok és kötelezettségek szabályozása során.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött bármely szerződés szerves részét képezik.
 3. Az Általános Szerződési Feltételek cseh nyelven készültek, és minden vitás kérdést cseh nyelven kell rendezni.
 4. Minden levelezést egymásnak elektronikus levélben kell kézbesíteni, a Felhasználó felhasználói fiókjában szereplő e-mail címre és a Szolgáltató e-mail címére: info@pobo.hu.

A szerződés megkötése

 1. A Felhasználó regisztrációjával létrejön a Szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között.
 2. A www.pobo.hu oldalon történő regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy ismeri az online eszköz működését.
 3. A Felhasználó köteles az adatokat a valóságnak megfelelően kitölteni, és az adatok változása esetén rendszeresen frissíteni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó fenti kötelezettségének megszegéséből eredő károkért.
 4. A regisztráció befejezését követően a Szolgáltató létrehoz egy felhasználói fiókot a Felhasználó számára. A Szolgáltató elküldi a Felhasználónak az Online eszköz bejelentkezési adatait a Felhasználó e-mail címére.
 5. A Felhasználó a saját e-mail címével és jelszavával jelentkezik be, amelyet igyekszik megvédeni a visszaélésektől, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy más személy megszerezze a bejelentkezési adatait. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hozzáférési adatokkal való visszaélésért vagy azok elvesztéséért.
 6. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során kitölti a számlázási adatokat az online eszköz Fizetések és díjszabás rovatában.
 7. A szolgáltatás kifizetése a Szolgáltató által kiállított számla alapján történik, és nem visszatérítendő.
 8. A szolgáltatás kifizetése a Szolgáltató által kiállított számla alapján történik, és nem visszatérítendő.
 9. Ha a Felhasználó a www.pobo.hu weboldalon található árlista szerinti kereskedelmi díjat az esedékességtől számított 10 napon belül nem fizeti meg, a Szolgáltató elállhat a kereskedelmi szerződéstől.
 10. Amennyiben a Felhasználó a díjfizetéssel késedelembe esik, a Szolgáltatónak jogában áll megszüntetni a Felhasználónak a Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtást.
 11. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Szolgáltatónak fizetni köteles bármely összeg késedelmes megfizetése esetén a nem fogyasztónak minősülő Felhasználó vállalja, hogy a késedelem minden egyes napjára a késedelmi kamat 5%-ának megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak.

Reklamációk és a szerződéstől való elállás

 1. Szolgáltatási panasz esetén a Felhasználónak a info@pobo.hu címre kell írnia egy e-mailt. A Szolgáltató a panaszt indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a panasz Felhasználó általi kézhezvételétől számított 30 napon belül rendezi, hacsak másként nem állapodtak meg. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó igényét kielégíteni, ha bebizonyosodik, hogy a Felhasználó a szolgáltatás hibájáról az átvétel előtt tudott, vagy azt maga okozta.
 2. A regisztrációt követő 5 napon belül a Felhasználó a Szolgáltató info@pobo.hu e-mail címére küldött elállási kérelemmel kérheti a teljes összeg visszatérítését és a szerződéstől való bármilyen okból történő elállást.

Szolgáltatás nyújtása

 1. A Felhasználó elfogadja, hogy az olyan üzemeltetési szolgáltatásokat, mint a tárhely, a programozás, az adatmentés, a Szolgáltató harmadik felek útján is biztosítja.
 2. A Felhasználó köteles biztosítani a Felhasználási feltételek betartását azon Felhasználók számára is, akik számára hozzáférést biztosít az online eszközhöz.
 3. A Felhasználó vállalja, hogy a bizalmas információkat bizalmasan kezeli.
 4. A Felhasználó nem jogosult az online eszközt és annak tartalmát az Általános Szerződési Feltételekben megengedettektől eltérő módon kezelni. A Felhasználó nem terjeszthet a Szolgáltatóra nézve káros információkat.
 5. A Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatja a Szolgáltató nevét, logóját, domainneveit vagy a Szolgáltató egyéb megjelöléseit.
 6. Amennyiben a Felhasználó megszegi az Általános Szerződési Feltételeket, a Szolgáltató letilthatja a Felhasználó hozzáférését az online eszközhöz, és törölheti a Felhasználó összes tárolt adatát anélkül, hogy a Felhasználónak bármilyen pénzügyi vagy nem pénzügyi kártérítést fizetne.
 7. Az Online eszköz, a weboldal és a marketinganyagok minden tartalma (szövegek, képek, grafikák, fotók, logók stb.) a Szolgáltató szerzői jogai által védett, és más harmadik felek jogai által védett lehet.
 8. A Felhasználó nem jogosult az online eszközt és annak tartalmát az Általános Szerződési Feltételek által megengedettől eltérő módon kezelni. A Felhasználó nem terjeszthet a Szolgáltatóra nézve káros információkat.
 9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online eszköz tartalmazhat a Szolgáltató vagy harmadik felek reklámüzeneteit..

Szolgáltatás nyújtása

 1. A Szolgáltató vállalja, hogy az Online Eszközt a Szerződés időtartama alatt a www.pobo.hu oldalon található érvényes árlista szerinti fizetős szolgáltatások keretében bocsátja a Felhasználó rendelkezésére.
 2. A Szolgáltató vállalja, hogy a bizalmas információkat bizalmasan kezeli.
 3. A Szolgáltatónak jogában áll megváltoztatni a feltételeket és a Jutalom értékét, erről tájékoztatnia kell a Felhasználót.
 4. A Szolgáltató a Felhasználó cégnevét és nevét marketingcélokra használhatja.
 5. A Szolgáltató technikai támogatást nyújt a Felhasználónak e-mail formájában. Nem garantálja a támogatás nyújtásának minimális időtartamát.
 6. Felhasználói adatok - Az adatátvitel titkosítással védett (https), a tárolt felhasználói adatok (név, e-mail, számlázási adatok) titkosítva vannak, és 1 napos biztonsági mentés történik.
 7. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás korlátozására vagy teljes áthelyezésére a szerver tervezett leállása miatt. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Online eszköz vagy más részei megszakítás nélkül nem érhetők el, például az Online eszköz karbantartása és fejlesztése miatt. A Felhasználó nem jogosult semmilyen pénzügyi vagy nem pénzügyi kompenzációra az ilyen leállásokért. A Szolgáltató nem felel az e bekezdésben említett tényekből eredő károkért.
 8. A Szolgáltató nem köteles az Online eszköz bármely részét javítani, megváltoztatni vagy más módon helyettesíteni, illetve a fejlesztést folytatni vagy új verziót bevezetni.

A felelősség kizárása

 1. A Felhasználó teljes mértékben felelős az online eszköz használatára vonatkozó döntéséért, valamint az online eszköz és különösen az abban foglalt információk használatáért. A Felhasználó nem jogosult pénzügyi vagy nem pénzügyi kártérítésre az ezen információk használata által okozott sérülések/károk/veszteségek esetén, sem saját maga, sem harmadik fél számára.
 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel az online eszközben található információk pontosságáért.
 3. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az Online Eszközt a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően üzemeltesse és a Felhasználók rendelkezésére bocsássa.

Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti minden megállapodásra a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Ha az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.
 2. A Szolgáltatót a Felhasználóval szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek.
 3. A Szolgáltató módosíthatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
 4. A Szolgáltató vállalja, hogy a www.pobo.hu weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételekben bekövetkező változásokról e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.
 5. A Felhasználó vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése értelmében.
 6. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az Általános Szerződési Feltételek módosítását írásban kell megtenni.
 7. A megállapodást, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja és archiválja, és harmadik fél számára nem hozzáférhető.
 8. A Felhasználó és a Szolgáltató vállalja, hogy minden vitás kérdést első körben békés úton rendez.

Adatvédelmi szabályzat: pobo.hu

Prágában 2021.4.8-án